ГРАФТОВИ

Успешното сместување на забниот имплант зависи од соодветното количество присутна коска, како во висина така и во ширина. При постоење на интензивна загуба на виличната коска или голема близина на анатомските шуплини како максиларниот синус во горната вилица и мандибуларниот канал во долната вилица, потребни се дополнителни интервенции со кои ќе се зголемат волуменот (квантитетот) и густината (дензитетот) на виличната коска, пред поставувањето на денталните импланти.

За оваа намена во „Денторија“ користиме различни графт-материјали и мембрани.

Графтовите генерално се поделени во четири групи:

  • автографтови, кои потекнуваат од самиот пациент, односно се земаат делови од други коски за да се постават на местата каде што ни недостасува коска за поставување на забен имплант;
  • алографтови, кои потекнуваат од друг човек, при што претходно се соодветно обработени, за да се елиминира антигенската компонента и на тој начин да се избегне отфрлање на графтот по неговото трансплантирање;
  • алопластичните графтматеријали (синтетски коскени графтматеријали) стимулираат враснување на нови крвни садови и населување на околната коска со потребни клетки, кои ќе стимулираат создавање на коска од самиот пациент на местата каде што таа недостасува;
  • ксенографтовите се добиваат од други видови (животни) и преку отстранување на органските компоненти не предизвикуваат реакција на отфрлање кај човекот. Се ресорбираат постепено и се заменуваат со коска на домаќинот (индивидуата каде што се поставени);
  • мембраните што се користат во овие процедури служат да го ограничат дефектот во кој треба да се создаде коска, да го задржат графт-материјалот на тоа место и да спречат враснување на други ткива во местото каде што треба да се стимулира создавање на коска. Можат да бидат од најразлично потекло. Во „Денторија“, д-р Ертан многу често ги користи PRF-мембраните, кои потекнуваат од крвта на самиот пациент. Поради тоа тие се многу безбедни за употреба, без ризик за отфрлање.

Закажи консултација