Други Услуги

Нов Апарат PaX-i3D Smart
PaX-i3D Smart е апарат кој обезбедува најпрецизна и висококвалитетна 3D снимка со која се добива подобра дијагностикa за планирање и за поставување на денталните импланти PаХ – i3D Smart напреден дигитален рендген панорамски систем кој инкорпорира PANO,ТMG, CBCT и MODEL Scan. Обезбедува висококвалитетни слики со ниска доза на радијација, комбинирајќи го акумулираното долгогодишно искуство на Vatech во поглед на процесирањето на сликите. Со тоа се подобрува прецизноста во дијагностицирањето и планирањето на третманите, а се зголемува и задоволството на пациентите. Иновативниот PaX-i3D Smart обезбедува поширок приказ на забите во споредба со другите уреди. Може да се одберат соодветни големини на FOV од 16×15, 16×9, 12×9, 8×8 5×5/4×4 според дијагностичките потреби. Тоа покрива цел виличен регион, синуси и лев/десен ТМЗ и одговара на сите случаи од орална хирургија, како и за планирање на мултипни имплантирања.

Закажи консултација