ДИГИТАЛНА РТГ
ДИЈАГНОСТИКА

Со обичен стоматолошки преглед може да се види само она што е видливо со голо око. Но, за да биде прегледот детален што попрецизен, се користи дигитален панорамски ренген. На самиот ренген се гледа забниот корен и сите составни делови околу него кои не се гледаат со голо око. Се откриваат сите почетни процеси со што навремено се спречуваат проблемите да не напреднат и има многу низок степен на радијација. Се добиваат снимки со голема резолуција преку кои можеме да донесеме најсигурна и најточна дијагноза.

We're serious about your smile