НАЈЧЕСТИ ПРАШАЊА И ОДГОВОРИ

ДЕНТАЛНИ ИМПЛАНТИ

Процедурата е со низок ризик така да што може да се примени и кај пациенти на подлабока возраст, зависно од здраствената состојба, што значи нема горна возрасна граница.

Титаниумските импланти се на пазарот повеќе од 40 години и се уште не откриена никава алергија.

Не, имплантите немаат елктомагнетен ефект.

Пред да започнете со имплантирањето консултирајте се со својот стоматолог за се она што ве интересира во врска со процедурата, но исто така многу важно е да го информирате за било кои заболувања или лекови кои ги примате редовно, бидејќи некои хронични болесто можат да го попречат заздравувањето на имплантот во коската.

Поставувањето на еден имплант одзема просечно 20 минути.

Да може е, доколку ви е контролиран дијабетот.

После фазата на заздравување, доклку е коректно и квалитетно поставен имплантот тој ќе биде поотпорен на многу влијанија отколку природниот корен на забот. Со постојана орална хигиена и со соодветена нега имплантите може да траат доживотно.

Во првиот период веднаш после интервенцијата препорачливо е да се јаде мека и течна храна на страната на имплантираните заби, додека после периодот на заздравување ќе бидете во можност да се храните нормално.

Во стоматолошката ординација Денториа се користат две фирми на импланти. Имплантите на Dentsplay Ankylos од Германија се на пазарот од 1987 година, а дизајнот е базиран на декади од истражување, развој и документирани клинички искуства. Започнувајќи од произвотство, па до дистрибуцијата, процесот е контролиран и регулиран преку екстремно ригидни сертифицирани стандарди. Dentsply Implants исто така нуди беспрекорни естетски протетски решенија. Втората фирма на импланти е MIS implanti или така наречени Make It Simple.

Постои можност да ви се изработат привремени моболни протези или привремени коронки. За оваа информација консултирајте со вашиот стоматолог кој ќе ви препорача дали ситуацијата наложува изработка на привремени конструкци.

Тоа е индивидуално и зависи од типот и опсежноста на третманот. Првата посета е обично консултативна каде со стоматологот ќе ги разгледате сите опции околу (не) можнотите за иплантирање кај вас. Следната сеанса обично е наменета за прелиминарни испитувања и планирање на третманот. Потоа следува поставата на имлантот. После неколку дена следи проверка на местото на имплантирање, а по 7-10 дена се вадат конците. После период од 3 месеци следи зараснување на имплантот за коската за подоцна да се продолжи со наредните фази на изработка на дефинитивна протетска изарботка.

Нема да чуствате никава разлика. Нив ќе ги чуствувате сосема нормално, како своите заби кога се смеете, јадете, зборувате итн.

Да, тоа е релативно честа постапка денеска, меѓутоа за истата ќе се консултирате со Вашиот стоматолог.

Зависи од состојбата на вашата вилица и позицијата на имплантите. И ова бара детална консултација со вашиот стоматолог.

Имплантите се од 99 % чист титаниум. Титаниумот сеуште е златен стандарт како материјал за импланти.

Кортизонот и антикоагулансите имаат влијание врз процесот на имплантирање и постоперативниот период за заздравување. Во секој случај, информирајте го стоматологот за било кои медикаменти кои ги примате во периодот на имплантирање или потоа.

Може да имате оток, но со соодветна терапија истиот би се анулирал. Доколку пак ви се јави евентуална болка, слободно земете аналгетик.

Да, постојат круцијални ралики помеѓу формата на површината на имплантите. Површината на имплантот е еден од најважните критериуми при избор на импланти.

ЕНДОДОНЦИЈА

Лекувањето е потребно во случај на длабок кариес кој дошол до пулпалната комора и предизвикал болка, при постоење на гангрена на забната пулпа, акутни и хронични периапикални процеси, при постоење на фистула над коренот на забот (место за дренажа на гнојниот процес кој се наога во периапикалниот простор).

Ако забот после лекување ве боли после 2-3 дена, тоа е нормална реакција што ке ја снема. Но, доколку забот којшто е ендодонски третиран (чист и полн), сеуште ве боли, постои можност да се развил хроничен периапикален процес, заради кој,треба да се направи ревизија т.е да се отстрани старото полнење и да се повтори целата постапка.

Во тој слушај единствен третман што е возможно да се направи за да се реши воспалителниот процес е апикотомија. Тоа е мал хи-рушки зафат, под дејство на локална анестезија, при што се остранува врвот на коренот а се чисти воспалителниот процес. Апикотомијата се изведува брзо и не предизвкува голема траума за меките ткива и коската.

Во зависнот од тежината и сериозноста на ситуацијата, само со дозола од доктор. Никако не на своја рака.